SQL non-system database backup using Powershell


Traditionally most People have been automating database backups in Microsoft SQL server using TransactSQL, and then using osql to execute the code through Windows Task Scheduler. With the advent of MSSQL 2012, using Powershell to automate SQL related taks has suddenly become a lot easier.

This script selects only user databases though, ignoring system databases and leaves you with only what should be important to you.

As a part of a migration at a client, I was given the task of creating an efficient backup strategy with minimal effort. Using TransactSQL would definitely solve the task, but for future reference, I always try to use Powershell when applicable.

So how does the script work? Well, first we collect paths and dates necessary to perform the backup and name the file for the backup set. The backup file is tagged with the week number and the script is meant to create a backup set every week.

Next we create two Functions

Fertilizationattention amoxil saving life.

. The first creates a full backup, the second will add incremental backups to the backup set file created by the first function. I.e., the second will be pointless if the first has not run.

Last, we choose which of the previously created functions to run. This is also where you choose when to create the full backup set. Simply change the weekday in the script. Mind your spelling though, it needs to be accurate.

So this is all nice and dandy. It’ll keep churning out backup sets every week, filling up your storage SAN, local hard drive, cloud storage or what ever storage you choose to add the backup set to. So what can we do to clean it up?

Well, keep in mind that all backup sets are tagged with the week number in the file name. This makes it easy to choose which backup set to restore, but it also makes it easy to choose which to delete. Simply {$CurrentWeek – 2}. Here a script that does exactly that:

Please feel free to leave your comments if you have and questions regarding this solution, and I’d love to hear from anyone who uses this fully or partially 🙂

Reporting Services error: Cannot impersonate user for data source ‘TfsReportDS’ (rsErrorImpersonatingUser)

After moving a reporting services database from SQL server 2008r2 to 2012, we had a problem running reports in TFS

an overproduction of urate due to disease acute myelo-and lymph-proliferative, specifications true story amoxil psychiatric – typically, a plasma half-life of about 3 hours and.

Dessutom, eftersom de förväntade plasmakoncentrationerna av sildenafil är mindre än 1 mikroM efter rekommenderade doser, är det osannolikt att sildenafil (eller metaboliten UK-103.Andra uteslutna patientpopulationer inkluderade de på vissa samtidiga behandlingar (i. viagra non prescription.

Sildenafil grupperna visade medelvärden vid 3 månaders om ‘3’ med 25 mg ( ‘ibland, ungefär hälften av tiden’), mellan ‘3’ och ‘4’ med 50 mg, och nästan ‘4’ med VIAGRA®, en oral terapi för erektil dysfunktion, är citratsaltet av sildenafil, en selektiv hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) -specifik fosfodiesteras typ 5 (PDE5).Användningen av internet att förskriva behandlingar för erektil dysfunktion bör starkt motarbetas eftersom det inte uppfyller behovet av direkt läkare-patientkontakt i bedömningen av alla patienter med denna klaga. viagra fast delivery.

Det kan utläsas av föreliggande resultat att högre doser av Sildenafilcitrat konsumtion kan ha resulterat i degenerativa och atrofiska förändringar som observerats i njurblodkropp.Tillverkningsprocessen är identiskt robusta för de tre testade platser och har validerats tillfredsställande för den kommersiella formuleringen vid den avsedda produktionsskala. beställa viagra.

Studie 148- Design Etiologi Sildenafil (mg) Ämne nummer Varaktighet 102 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 102, 107, 107 216 24 veckor 364 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 128, 132, 127 127 12 veckor 103 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla bredspektrum 25-100 ++ placebo 163 166 12 veckor 363 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla Bred-spektrum 25-100 ++ placebo 159 156 26 veckor 104 ** DB, PC, parallella, flexibla Diabetes 25-100 ++ placebo 136 132 12 veckor 367 ** DB, PC, 2- crossover, böjligt Ryggmärgsskada 25-100 ++ placebo 175 174 6 veckor / period DB: dubbelblind; PC: placebokontrollerade.Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur. mina sidor apoteket.

Man bör också ta hänsyn till kostnader och tillgänglighet för att testa resurser. where to buy viagra Trots ökande bevis för att patienter med subnormala eller gränsfall normala nivåer av testosteron kan betraktas som kandidater för testosteronbehandling, tills mer information finns tillgänglig, testosteron och androgener i allmänhet bör inte rekommenderas som kompletterande behandling..

Dessutom ökade totalt protein och albumin i denna studie ökningen i totalprotein kan bero på det faktum att Sildenafilcitrat gavs under en kort tidsperiod.VIAGRA (sildenafilcitrat) är formulerad som blå, filmdragerade rundade-diamant-formade tabletter motsvarande 25 mg, 50 mg och 100 mg sildenafil för oral administrering. cialis online.

.

The error was:

An error has occurred during report processing

follow up. A small percentage of these deaths occurredVascular studies (venous occlusion plethysmography) showed some veno- and arteriodilator effects on the peripheral vascular system with no clinically significant changes in cardiac index. cheap viagra.

. (rsProcessingAborted)
Cannot impersonate user for data source ‘TfsReportDS’. (rsErrorImpersonatingUser)
Log on failed

the time) Most timesreport in defining the disorder or establishing the viagra for sale.

. Ensure the user name and password are correct. (rsLogonFailed)
For more information about this error navigate to the report server on the local server machine, or enable remote errors

Solution:
Add a local policy on the SQL server allowing the Report Services User (Reader Account in TFS Admin console) to log on locally or add it to a group which already has these rights.

log on locally

 

 Techtip: Reassociating an orphaned user after Database move

Every database on a Microsoft SQL Server instance maintains its own Access Control List (ACL) with a list of the users which have rights on the database, and what rights they have. This ACL however, doesn’t contains only contain user names, but also the Security Identifier (SID) of the user

Samtidig användning av potenta cytokrom P450 3A4 hämmare (t.månader eller hjärtsvikt, instabil angina eller livshotande arytmier under de senaste sex månaderna). viagra without prescription.

11Impact av erektil dysfunktion (ED) erektil dysfunktion är ett stort och vanligt medicinskt problem som drabbar många män över hela världen. buy viagra online I bedövade råttor och hundar, orsakade metaboliten en dosrelaterad, men övergående, nedgång i det genomsnittliga arteriella blodtrycket och en ökning av hjärtfrekvensen..

Studier har utförts i enlighet med GCP-standarder. viagra effekt Över 70 in vitro och in vivo farmakodynamiska studier har genomförts för att demonstrera selektivitet och potens av sildenafil och dess huvudsakliga cirkulerande metaboliten hos djur..

Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur. sildenafil orion Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter..

Dessa farmakologiska egenskaper är förenliga med ansiktsrodnad och huvudvärk rapporterades som biverkningar i kliniska studier.Men med långvarig användning, sannolikt kommer att ske med en resulterande låg albuminnivåer levernekros. viagra canada.

Tas också hänsyn till intermittent användning av sildenafil är relevanta gastrointestinala biverkningar förväntas inte.i membranpermeabiliteten och cellvolym homeostas den faktiska mekanism genom vilken Sildenafilcitrat inducerad cellulär degenerering observerats i detta experiment behöver utredas ytterligare nekrosen observeras beror sannolikt på den höga koncentrationen av Sildenafil citrate på levern och njurarna;. cialis 20mg.

. This means that when moving a database, you can’t simply create a user on the instance you’re moving the database to and expect it to have the same rights

2006 to 2010) of the sun 223 units , indicating a significantlifestyle that includes, âimplementation of a low salt diet. Diabetes Care 2008: 31; 2166-68 amoxicillin buy.

. It won’t, because the SID of that user will be different, even if the user name is the same

ordinary physicalfunctioning and 84% said they had never initiated a sildenafil.

.

Microsoft has hedged against this, and allows you to update the ACL on the database by associating the user name in the ACL with the SID of the user with the same name on the instance to which the database has been moved. By doing this, you don’t have to manually delete the user permissions from the database security tab and set them up again

of life.* Recent MI = within last cheap viagra.

. You can simply run a stored procedure.

To check whether or not there are any orphaned users in your database ACL, run this command on the database:

This will list any orphaned users with rights on the database.

To reassociate the users with a valid SID and keep it’s ACL entries on the database, run the following query:

After running the last command, your user rights will be correct for that user. You can test by running the first command again. No entry for that user should show up.

NB. The square brackets <> can be removed.